Search Result of "ธิ"

About 1591 results
Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบตามสมรรถนะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง: เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การจัดสำเนาและใส่ลายน้ำลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่7

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:ความคุ้มกันขององค์การค้าระหว่างประเทศ

Img

ที่มา:ทุนรัฐบาลประเทศเอธิโอเบีย

หัวเรื่อง:Natural Resource Conservation Practices of Resettlers in the New Resettlement Areas of Amhara Region, Ethiopia

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนรัฐบาลประเทศเอธิโอเบีย

หัวเรื่อง:Comparison Between Economic Changes and Satisfaction on Social Services of Resettlers under Resettlement Program in Amhara Region, Ethiopia

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนาจังหวัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมทางเลียบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 2 แห่ง บริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:วิกฤติโลกร้อนในทัศนะนักเศรษฐศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง กรณีศึกษา เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองสุขภาพ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ชลธิชา ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากรของแมลง, ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของแมลง

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภชัย สัมมาวุฒธิ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

12345678910...