Search Result of "ธาตุอาหารเสริม"

About 40 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.จิราพร บัวสาย, Imgน.ส.จุรีรัตน์ ช่วยบำรุง, Imgน.ส.พิมพลรัตน์ พุทธมิลินประทีป, Imgน.ส.วรรณา พูนสวัสดิ์, Imgน.ส.ศิริรักษ์ แสงระชัฎ, Imgน.ส.อัญชลี นุชหมอน

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Img-

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Chemistry, Soil Fertility and Environmental

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

Resume

Img

Researcher

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของความถี่ของการให้น้ำและสูตรปุ๋ยต่อสบู่ดำ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานะธาตุอาหารเสริมของดินปลูกสับปะรดในภาคตะวันตก

ผู้เขียน:Imgปรางค์ทอง กวานห้อง

ประธานกรรมการ:Imgประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้น้ำสกัดมูลไก่ไข่และน้ำสกัดมูลนกกระทาไข่ เป็นแหล่งธาตุอาหารเสริมทางใบต่อปริมาณธาตุอาหารในลำต้น ใบ เมล็ด และผลผลิตของข้าวหอมพันธุ์ปิ่นเกษตร 1

ผู้เขียน:Imgศาล์ธนี ศรีศาสนวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgอุทัย คันโธ*, Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย อาณัติ เฮงเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ฟิสิกส์ โลหะหนักในดิน

Resume

12