Search Result of "ธัญพืช"

About 159 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

แป้งและสิ่งที่ทำจากธัญพืช (2003)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญพืชพร้อมทานชนิดพองกรอบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:บริษัท กี๊ฟ อะ ไลฟ์ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

แผนธุรกิจธัญพืชหุงสุกไว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจุลชาติ ตันเจริญ, Imgอ.สุภาพ ถุงสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกธัญพืชไทยสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพและการเพิ่มประโยชน์ทางโภชนาการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678