Search Result of "ธัญพืช"

About 167 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

แป้งและสิ่งที่ทำจากธัญพืช (2003)

นักวิจัย:ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญพืชพร้อมทานชนิดพองกรอบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:บริษัท กี๊ฟ อะ ไลฟ์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

แผนธุรกิจธัญพืชหุงสุกไว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจุลชาติ ตันเจริญ, Imgอ.สุภาพ ถุงสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่วผสมข้าว GABA-rice (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

123456789