Search Result of "ธัญญลักษณ์"

About 96 results
Img

Researcher

นางสาว ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nutritioner Toxicology

Resume

Img

งานวิจัย

การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของส่วนสกัดจากปลาดุกย่าง โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:ทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อทำโครงการปัญหาพิเศษ

Img

งานวิจัย

การศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSongkhla Chulakasian

แหล่งทุน:Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Economics, Agribusiness, Digital Marketing, Exporting/ Exporting Okra, Community Enterprise

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว นัจพร แจ่มจันทร์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
12345