Search Result of "ธวัชชัย สันติสุข"

About 32 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชใบเลี้ยงคู่ เขาปางอโศก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgกรกฎ แสงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ของดินและลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังทุติยภูมิบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgนิลุบล ศิริสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างและพลวัตรของประชากรของป่าผลัดใบ บนที่สูงที่ได้รับมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณพื้นที่โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgวรัญญู ราษฎร์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์น้อยหน่าในป่าตะวันออก

ผู้เขียน:Imgณรงค์ คูณขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgธวัชชัย สันติสุข

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมนึก ผ่องอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางสัณฐานวิทยา และการจำแนก ชนิดกล้าไม้ยืนต้นบางชนิด บริเวณป่าดิบแล้งใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgวรดลต์ แจ่มจำรูญ

กรรมการวิชาเอก:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย สมนึก ผ่องอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุ์ไม้วงศ์ก่อ ในจังหวัด พงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgKhamleck XAYDALA

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข

กรรมการวิชารอง:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์ถั่ว-อนุวงศ์ราชพฤกษ์ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgธรรมรัตน์ พุทธไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเชิงปริมาณและพลวัตของป่าชายเลน บริเวณโครงการจัดการน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgจินตนา บุพบรรพต

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราการงอกและการเติบโตของไม้ป่าชายเลนในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน

ผู้เขียน:Imgชาตรี ไฝ่จิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์น้อยหน่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ผู้เขียน:Imgศุภโชติ เดชะราช

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังทุติยภูมิบริเวณโครงการพัฒนาตามพระราชดำริป่าหนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgจรัส ช่วยนะ

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์น้อยหน่าในพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgกมล ปล้องใหม่

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของการปลูกสร้างสวนป่าต่อการเก็บกักคาร์บอนและคุณสมบัติของดินบางประการ ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเสริมพงศ์ นวลงาม

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส

ผู้เขียน:Imgมานพ ผู้พัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธวัชชัย สันติสุข

กรรมการวิชารอง:Imgวีระชัย ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:A Taxonomic Revision of The Genus Litsea Lam. (Lauraceae) in Thailand

ผู้เขียน:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgDavid J.Middleton, Imgก่องกานดา ชยามฤต, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ของเกษตรกรม้งและกะเหรี่ยงบริเวณลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่แอบ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุวจี แตงอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12