Search Result of "ธวัช ธวัชศิริโรจน์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงอ่างพักน้ำฝายแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgธวัช ธวัชศิริโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgวิทยา สมาหาร

กรรมการวิชาเอก:Imgกัญญา อินทร์เกลี้ยง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection