Search Result of "ธราพงษ์ วิทิตศานต์"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fermentation Technology, Food Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Solar Energy, Chilling and Freezing, Distillation

Resume