Search Result of "ธรรมนูญ วัฒนปรีดา"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ วัฒนปรีดา

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์? (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Resume

Img