Search Result of "ธรรมนูญ"

About 102 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธรรมนูญ ทวีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Material chemistry, Nanomaterials

Resume

Img

งานวิจัย

การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ม.มหิดล

หัวเรื่อง:ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552กับแผนปฏิบัติการภาคราชการ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of heat treatment on color of natural zircon

ผู้แต่ง:ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Imgฐิติมา ไหลธรรมนูญ,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ วัฒนปรีดา

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์? (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธรรมนูญ

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนนิกานต์ ศรีกัลยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การวิจัยทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Hazardous waste, landfill, waste management, adsorption, wastewater treatment, water treatment

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Resume

Img

Researcher

นาย วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

Resume

Img
Img
123456