Search Result of "ธรรมนูญ"

About 88 results
Img
Img

งานวิจัย

การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ม.มหิดล

หัวเรื่อง:ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552กับแผนปฏิบัติการภาคราชการ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of heat treatment on color of natural zircon

ผู้แต่ง:ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Imgฐิติมา ไหลธรรมนูญ,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธรรมนูญ

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345