Search Result of "ธรรมชาติวิทยาศาสตร์"

About 20 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )

หัวเรื่อง:ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี

ผู้เขียน:ImgSurayot SUPPRAKOB

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgChatree Fajkhamta

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii, USA.

หัวเรื่อง:ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume