Search Result of "ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์"

About 59 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวคิดของนิสิตครูในเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMs.Yaowares Chaiyen, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการบ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgทัศนี พุฒนอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgอังคณา ปัทมพงศา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123