Search Result of "ธรธ อำพล"

About 23 results
Img

งานวิจัย

คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธนัฐฐา, Imgอนงค์นารถ แพงคำสอน

แหล่งทุน:คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant breeding, Plant Genetic

Resume

Img

Researcher

ดร. พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการแปรรูป

Resume

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงปริมาณเบต้าแคโรทีนในกระบวนการแปรรูปฟักทอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธรธ อำพล, Imgนายนพพล รัตนจุล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาพันธุ์ฟักทองและผลิตเมล็ดพันธุ์ (ปี 2559) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย จำนอง โสมกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12