Search Result of "ธรณีวิทยา"

About 59 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาลักษณะอุทกธรณีวิทยา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาของหน่วยหินมหายุคพรีแคมเบรียนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรธรณี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซัม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
123