Search Result of "ธนาภรณ์ มาเห็ม"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พลศาสตร์โครงสร้าง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

Resume