Search Result of "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

About 13 results
Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนางจันทรา สวัสดิบุตร, Imgนางพิรุณ สีนวล, Imgนางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

Researcher

นางสาว ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume