Search Result of "ธนา ศรีหะวรรณ์"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

การระบุเอกลักษณ์ระบบควบคุม pH ด้วยแบบจำลองไม่เชิงเส้น Hammerstein-Wiener (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่15 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนา ศรีหะวรรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวของพอลิโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

Researcher

นาย รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Control theory , Robotics , Automation systems

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume