Search Result of "ธนัท ธำรงพิรุณ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์โครงการ , การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน

Resume