Search Result of "ธนสรณ์ รักดนตรี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการปลูกผักบุ้งน้ำแบบผสมผสานควบคู่กับการเลี้ยงปลาสลิดเปรียบเทียบระหว่างระบบการใช้สารเคมีกับระบบการใช้สารอินทรีย์

ผู้เขียน:Imgธนสรณ์ รักดนตรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)