Search Result of "ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ"

About 52 results
Img

Researcher

นาย ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:wireless sensor network, robotics, artificial intelligence, embedded system, optical cummunication

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลสำหรับระบบผลิตหัวอ่านฮาร์ดิสก์อัตโนมัติรุ่นที่ 1 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพิชญ เอกศิริ

แหล่งทุน:บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมสายการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจามร ดวงกุลสา

แหล่งทุน:บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

ที่จอดรถจักรยานปลอดภัย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิรวิชญ์ คำสงค์, Imgนายอำนาจ ทนงนวล

แหล่งทุน:นวัตกรรม KUSE

Img

Researcher

นาย อมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การจัดการบ่อยืมเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย ทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Food Engineering, Heating Process, Membrane Filtration , Product development from rice

Resume

Img

Researcher

นาย จิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ: Mechanical

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The simulation of a force in micro-scale sensing employing an optical double ring resonator system

ผู้แต่ง:ImgYouplao, P., ImgTasakorn, M., ImgMr.THANAWAT PHATTARAWORAMET, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume

123