Search Result of "ธนพันธ์ คงทอง"

About 23 results
Img

Researcher

นาย ธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน

ผู้เขียน:Imgธนพันธ์ คงทอง

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Supply chain and Logistics management, Transport Policy, Production system

Resume

Img

Researcher

นางสาว พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Industrial and manufacturing system, Process Improvement

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การออกแบบและเลือกผังโรงงานอุตสาหกรรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจิรเกียรติ ทรายทอง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgThanapan Kongtong, Imgปิยสวัสดิ์ พรหมสวัสดิ์, Imgวรัญญา ผู้มีสุข

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

Researcher

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบไฟฟ้ากำลัง, การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Rapid Prototyping & Its Medical Applications, Design & Development of Automation System, Automotive Mold & Die design

Resume

Img

Researcher

นาย จิรเกียรติ ทรายทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Supply Chain Modeling, Quality Function Deployment-Analytic Hierarchy Process

Resume

12