Search Result of "ธฏษธรรมช์ ลาโสภา"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Food Engineering, Heating Process, Membrane Filtration , Product development from rice

Resume

Img