Search Result of "ธงรบ โตจินดา"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จากสัดส่วนการใช้ที่ดิน เพื่อประเมินความวิกฤต ของลุ่มแม่น้ำยม

ผู้เขียน:Imgธงรบ โตจินดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf