Search Result of "ท้องถิ่น"

About 1226 results
Img
Img

งานวิจัย

ทิศทางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Img

งานวิจัย

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:ทิศทางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552

หัวเรื่อง:การสำรวจความหลากหลายพรรณพืชระดับท้องถิ่น ต. ศรีมงคล และ ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่

12345678910...