Search Result of "ท่อส่งก๊าซ"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท เอ็นทิค จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาค่าการดูดกลืนความสั่นสะเทือนของชั้นดินและชั้นหินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีเจาะลอดในพื้นที่แหล่งหินตัดสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และหอระฆังวัดตะหนู จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลและการระเบิดของท่อส่งก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อสร้างแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือก โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคตพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อำเภอวังน้อย-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgRattanachai NAMCHWAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123