Search Result of "ทุเรียน"

About 427 results
Img

งานวิจัย

อาการสุกไม่สม่ำเสมอในทุเรียน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Asian Development Bank (ADB-PHT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายหน้าทุเรียนกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิณณวัตร จันทร์เจียรัตน์)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Veeranee Tongsri, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนสำหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเครื่องดื่มกะทิรสทุเรียนพร้อมดื่ม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณสุธัญญา วัฒนาบริบูรณ์)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
12345678910...