Search Result of "ทุนโครงสร้าง"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นาย ไพบูลย์ ผจงวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษีอากร, การตลาด, บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร , บัญชีต้นทุน, การจัดการ, การจัดการผลิต

Resume