Search Result of "ทุนทรัพยากรธรรมชาติ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่องการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:natural resource and environmental economics, Economics of ecosystems and biodiversity

Resume