Search Result of "ทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชน"

About 6 results
Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

Img

Researcher

นางสาว ณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, ปรัชญา, สังคมวิทยา, มนุษยวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย พรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

Resume

Img

Researcher

นางสาว กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:องค์กรและการจัดการ การพัฒนา การวิจัยและประเมินผลสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย สานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume