Search Result of "ที่อยู่อาศัย"

About 235 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...