Search Result of "ที่สูง"

About 230 results
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจรูญพันธ์ บรรจงภาค, อาจารย์, Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มก.

หัวเรื่อง:โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไผ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสำเร็จของงานวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวงในการพัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบพัฒนาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการขยายผลงานโครงการหลวง บ้านดอยปุย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกและต้นทุนการผลิตพลับ มะคาเดเมียในเขตพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:เงินงบประมาณของ มก. (งบพัฒนาที่สูง มก.)

หัวเรื่อง:โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไผ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

5. การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910...