Search Result of "ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท"

About 5 results
Img
Img

Researcher

นาย ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:นิติศาสตร์, กฎหมายระหว่างประเทศ , กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Img

Researcher

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

Resume