Search Result of "ที่ปรึกษา"

About 148 results
Img

ที่มา:กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SEATEC-SPAN-DEC

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:Risk Assessment from Heavy Metals in Indoor Air

Img

ที่มา:วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:มหัศจรรย์ของน้ำ

Img

ที่มา:วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการผลิตน้ำร้อนระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ฮีตปั้ม

Img

ที่มา:วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:Risk Assessment from Heavy Metals in Indoor Air

Img

ที่มา:สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี: สินค้าประมง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำแผนแบบบูรณาการสำหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

หัวเรื่อง:การยืดอายุผลไม้ (สับปะรด)ฉายรังสีเพื่อการส่งออกทางเรือไปสหรัฐอเมริกา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img
12345678