Search Result of "ที่ดิน"

About 1090 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาระดับอุณหภูมิการเก็บรักษาและภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว

Img

ที่มา:กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมที่ดิน

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการและกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมที่ดิน

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำกระบวนการกำหนดคุณภาพข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำเอกสารการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 9 ลุ่มน้สาขาภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ เชียงราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์, Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

12345678910...