Search Result of "ทีทรี"

About 78 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยทีทรี

ผู้เขียน:Imgริสสา ดิษฐ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
1234