Search Result of "ทิศทางการพัฒนา"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนากฏหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผังเมืองต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกนกอร บัวแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:ImgWanida Angkasuwan

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่: ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Human Resource Management; Human Resource Development; Organizational Development

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img