Search Result of "ทิมทอง ดรุณสนธยา"

About 85 results
Img

Researcher

ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โพแทสเซียมในดิน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, Imgดร.รวิยา ทองย่น, Imgดร.สุมิตรา วัฒนา, Imgนายกฤดิโสภณ ดวงกมล, Imgนายอนุวัชร โพธินาม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345