Search Result of "ทางใบปาล์ม"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง ปิยภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตร์

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (2017)

ผลงาน:ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากทางใบปาล์มน้ำมันในช่วงคลื่นโทรคมนาคม

นักวิจัย: Imgนายบุญยฤทธิ์ ปัญญายืน Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์ Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอเอทานอลจากทางใบปาล์มน้ำมันที่ระเบิดด้วยไอน้ำโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน

ผู้เขียน:Imgภูมิหทัย คูประเสริฐยิ่ง

ประธานกรรมการ:ImgPramuk Parakulsuksatid

กรรมการร่วม:Imgนิคม แหลมสัก, Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผ่นดูดซับเอทิลีนจากทางใบปาล์มน้ำมันผสมผงถ่านกัมมันต์สำหรับมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลาย (Carica papaya L.)

ผู้เขียน:Imgณัฐวดี ทองจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชิราวุฒิ เพชรเย็น

Img

Researcher

นาง จรรตกร รอดอยู่

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเยื่อซัลเฟตจากทางใบปาล์มน้ำมันและการประยุกต์

ผู้เขียน:Imgรตนพรรษ หรรษอุดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12