Search Result of "ทางเศรษฐศาสตร์"

About 285 results
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากสาหร่าย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุไรวรรณ แก้วสมบัติ

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไขอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งสารสำคัญ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

12345678910...