Search Result of "ทางเลือก"

About 556 results
Img
Img

ที่มา:วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.)

หัวเรื่อง:สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์

Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก นานาชาติและนิทรรศการ 2009

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบยั่งยืน

Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก

Img

ที่มา:วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.)

หัวเรื่อง:การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการอาชีพทางเลือกเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนมขบเคี้ยวทางเลือก:แนวทางใหม่เพื่อสุขภาพ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...