Search Result of "ทางทะเล"

About 1127 results
Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เป็นรายตัวด้วยภาพถ่ายของโลมาหลังโหนกบริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอัตราการรอดของชิ้นส่วนปะการังที่ทำการย้ายปลูก 2 วิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมบนปะการังเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดสิ่งมีชีวิตที่เข้าอาศัยร่วมบนปะการังเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการปล่อยปลาการ์ตูนคืนสู่ธรรมชาติ

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นของค่าเม็ดเลือดอัดแน่น โปรตีนในเลือดและระดับฮอร์โมนในเต่าทะเล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การกระจายรายได้และปรับปรุงความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

12345678910...