Search Result of "ทางจักรยาน"

About 47 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงประเมินผลของการจัดทำทางจักรยานของกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Bart Lambregts, Imgน.ส.สุปณิตา มั่นเจริญ, Imgผศ.พัฑรา สืบศิริ

แหล่งทุน:สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆที่ได้รับโอนจากโครงการพิเศษสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางจักรยานโดยใช้ส่วนของเส้นทางสตราวา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชชุพงศ์ เก้าเอี้ยน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางจักรยานโดยใช้ส่วนของเส้นทางสตราวา (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางจักรยาน พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสินชัย หอมจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงประเมินผลของการจัดทำทางจักรยานของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2018)

ผลงาน:การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิจัย: Imgนางรำไพ ภูวราห์ Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์ Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา Imgนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ Imgจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์

Doner:BANIC 2018 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น (2018)

ผลงาน:การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิจัย: Imgนางรำไพ ภูวราห์ Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์ Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา Imgนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ Imgจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์

Doner:คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

123