Search Result of "ทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบการขัดจังหวะสำหรับทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์

ผู้เขียน:Imgทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Software Verification, Software Engineering, Computer Programming

Resume