Search Result of "ทัศนคติและการยอมรับ"

About 6 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชัชวาลย์ ชมศิริตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ติรกานันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติและการยอมรับเนื้อกวางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสาโรช เกตุแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย อำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:องค์การและการจัดการ, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, การจัดการและการวัดผลการปฏิบัติงาน, การประเมินโครงการทางธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาง ฤดี ธีระวนิช

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume