Search Result of "ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สรียา โชติธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Business Information Systems, Knowledge Management, Enterpreneurship, Computational Management

Resume

Img

Researcher

นาย พัสกร องอาจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

Resume