Search Result of "ทักษะการคิดขั้นสูง"

About 21 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนธุรกิจศึกษา: การผสานทักษะการคิดขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายคมกริช แม่นยำ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินหมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาฝรั้งเศส, ไอซีที ช่วยการเรียนการสอน/ การสอนภาษา, Applied Linguistics in Teaching and Learning

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย คมกริช แม่นยำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ค่านิยม-จริยธรรม ทักษะการคิด

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การวัดและประเมินผลการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ , การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน การสอนแบบเน้นการปฏิบัติงาน (Task-based instruction), e-learning, Blended learning/ flipped models

Resume

12