Search Result of "ทักษะการคิด"

About 123 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกรรณิกา พลบุตร, Imgนางฉัตรวรุณ จำปาวัน, Imgนางสาวอรสุดา ศรีพรม

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

“การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
1234567