Search Result of "ทะเล"

About 2182 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชนิตา บุญมาก

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นของค่าเม็ดเลือดอัดแน่น โปรตีนในเลือดและระดับฮอร์โมนในเต่าทะเล

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ

12345678910...