Search Result of "ทะเล"

About 2231 results
Img

งานวิจัย

พัฒนาการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองและเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปูทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในฝั่งอ่าวไทย โดยเครื่องบินทะเล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชนิตา บุญมาก

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ

Img
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การกระจายรายได้และปรับปรุงความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เป็นรายตัวด้วยภาพถ่ายของโลมาหลังโหนกบริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอัตราการรอดของชิ้นส่วนปะการังที่ทำการย้ายปลูก 2 วิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมบนปะการังเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดสิ่งมีชีวิตที่เข้าอาศัยร่วมบนปะการังเทียม

12345678910...