Search Result of "ทะลายปาล์ม"

About 118 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การผลิตถ่านแท่งจากทะลายปาล์ม (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456