Search Result of "ทวีวัฒน์ ไชยวีระ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, ส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร

Resume