Search Result of "ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์"

About 38 results
Img

Researcher

นาย ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sporadic Bovine Lymphosarcoma in a Calf

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor, ImgDr.Chaleow Salakij, Professor, ImgMr.Chareon Thongma, Associate Professor, ImgMr.Thaveewat Tassanawat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Toxicokinetics of Fusarenon-X, a mycotoxin, in broilers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Fate and dispositions of oxytetracycline in Thai native chicken following intravenous and intramuscular injection

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว

นักวิจัย: Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์ Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ Imgนางสุวรรณา ทิพยรักษ์ Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุวรรณา ทิพยรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Emergency , Small Animal Clinic (Small Animal Practitioner)

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้อาหารเสริม BOSPRO ต่อประสิทธิภาพการให้นม และการสือบพันธุ์ในแม่โคพันธุ์ขาวดำ

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A cross sectional study was conducted in a 124-Holstein herd in which 98 cows were milking. Average milk production/cow/day (MW), roughage types, percent fat of a bulk tank sample, climatic factors including relative humidity, minimum and maximum temperatures, and a dummy variable (BP) indicating the addition of BOSPROT^' in the ration, were recorded on a daily basis. Two linear models were used to demonstrate the effects of each independent variable, particularly the BP variable, on the two dependent variables, MW and MW adjusted to 4 % fat (FCM). The BP variable was always put last into the linear models. Including BOSPROT"' into the ration was likely to improve MW by 0.905 kilograms (kgs) and FCM by 0.907 kgs (P :s 0.01), where the grand means of MW and FCM were 12.803 and 13.257 kgs respectively. In addition, the minimum temperature was the climatic factor closely associated with FCM. For every 1?C increment in minimum temperature, FCM declined by 0.043 kgs (Ps0.05). A control experiment was conducted concomittantly with the cross sectional study. Early lactating cows were randomly assigned into two groups such that the averages of days in milk, lactation number, body weight and milk/cow/ day were not significantly different. Equal amounts of roughage and concentrate were given to cows in both groups, Any feed left in the bunk was weighed back in the morning and evening if necessary. The cows in treatment group recieved 30 grams of BOSPROT' per day for one month. MW and body weight (BW) of each cow was measured on a weekly basis. BOSPROT"' turned the slope of the lactation curve of treatment group to positive while that of control group was negative. The cows in treatment group gave 2.09 kgs more milk than those in control group. When milk price was 7.50 bahts/kg and 30 grams of BOSPROT' cost 3 baths, BOSPROTM generated 4.37 bahts for 1 baht invested. The body weight change and reproductive performance in both groups were similar.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 2, Apr 93 - Jun 93, Page 186 - 193 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในลูกโค

ผู้เขียน:Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, Imgนายเจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A sporadic bovine lymphosarcoma with multicentric form was diagnosed in a three-week old female mixed breed dairy calf. Hematology, blood chemistry, serum protein electrophoresis and cytochemistry were performed. Post-mortem examination at six-week old showed lymphocytic and prolymphocytic lymphosarcoma with only liver, spleen and kidneys involvement.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 1, Jan 89 - Mar 89, Page 76 - 85 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย ธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Embryo Transfer Invitro Fertilization, Udder Health , Animal Reproduction

Resume

Img

Researcher

นางสาว มาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาง นภสร กู้สุจริต, Imgนายอรรณพ อิ่มศิลป์, Imgอ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, Imgอ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

12